Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem rezervačního systému ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek je společnost KV-Media studio, s.r.o., IČO: 14441144, se sídlem Chalupníkova 1234/1, 70030 Ostrava, zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 89041/KSOS vedenou Krajským soudem v Ostravě (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Rezervační systém umožňuje Zákazníkům realizovat online rezervace nahrávacího studia provozovaného Provozovatelem, a to prostřednictvím zejména jeho webových stránek.

.3. Zákazník je osoba využívající rezervační systém na rezervaci nahrávacího studia provozovaného Provozovatelem.

2. Uzavření Objednávky

2.1. Podáním rezervace Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním rezervace, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním rezervace má Zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

2.2. Provozovatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2.3. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření objednávky jsou uvedeny na www.podcastova.cz.

2.4. Objednávka o využití nahrávacího studia vzniká písemným potvrzením rezervace Zákazníka ze strany Provozovatele (dále jen „Objednávka“).

2.5. Rezervaci lze učinit prostřednictvím webových stránek provozovatele.

2.6. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, a to v tomto rozsahu (pokud není stanoveno jinak): (i) datum a čas rezervace nahrávacího studia, (ii) způsob úhrady ceny, a (iii) osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření objednávky.

2.7. Provozovatel potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku tím, že zákazníkovi zašle písemné potvrzení rezervace nebo fakturu – daňový doklad (dále jen „doklad“), a to na základě způsobu úhrady ceny, kterou si Zákazník zvolil při vytváření rezervace.

2.8. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v rezervaci. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené včetně ztráty práva na reklamaci.

3. Platba

3.1. Cenu za využití nahrávacího studia dle objednávky může Zákazník uhradit Provozovateli následujícími způsoby:

3.2. Každý Zákazník, který si zvolí jako způsob platby úhradu bezhotovostním převodem na účet Provozovatele po doručení rezervace obdrží od Provozovatele doklad, a to v elektronické formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené. Zákazník v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním zálohových proforma faktur a faktur ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel Zákazníkem zvolenou. V případě, že `Zákazník nedisponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronického daňového dokladu, zasílaného ve formátu .pdf, je oprávněn požádat Provozovatele o jeho zaslání v tištěné podobě.

3.3. V případě volby způsobu platby v hotovosti, uhradí Zákazník cenu za využití nahrávacího studia dle objednávky v hotovosti v sídle Provozovatele, a to nejpozději před samotným zahájením využívání nahrávacího studia.

3.4. Platby jsou přijímány pouze v českých korunách (Kč).

4. Zrušení objednávky

4.1. Objednávka může být zrušena dohodou obou stran nebo odstoupením od objednávky ze strany Provozovatele též v případě, kdy Zákazník porušil objednávku podstatným způsobem. Za porušení objednávky podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení ceny dle Objednávky.

4.2. Zákazník je oprávněn objednávku kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na adresu provozovatele nebo e-mailem na info@kv-media.cz .

4.3. Objednávka zaniká prokazatelným doručením výpovědi druhé straně (v případě elektronické komunikace je za tento okamžik považováno písemné potvrzení o doručení zrušení ze strany Provozovatele). Zrušení ze strany Zákazníka nezpůsobuje zánik povinností Zákazníka, které mu Objednávka a tyto VOP ukládají, tj. zejména úhrada ceny za využití nahrávacího studia.

4.4. Vypoví-li Zákazník Objednávku:

5. Práva a povinnosti

5.1. Provozovatel se zavazuje zpřístupnit Zákazníkovi nahrávací studio v souladu s přijatou rezervací Zákazníka.

5.2. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím nahrávacího studia Zákazníkem.

5.3. Zákazník se zavazuje užívat nahrávací studio v souladu s Objednávkou a těmito VOP.

5.4. Zákazník je povinen využívat nahrávací studio pouze v souladu s platným právním řádem, a současně bere na vědomí, že je plně odpovědný za veškerý obsah, který v rámci jeho rezervace nahrávacího studia vznikl.

5.5. Zákazník je plně odpovědný za škodu způsobenou na majetku Provozovatele, a to přímo či nepřímo způsobenou užitím nahrávacího studia Zákazníkem.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který je spotřebitel se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

6.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který není spotřebitel se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

6.3. Zvláštní ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

6.4. Na smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci jejich podnikatelské činnosti či výkonu povolání (dále jen „podnikatelé“).

6.5. Zákazník i Provozovatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

6.6. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření objednávky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

6.7. Provozovatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v rezervaci či jejím potvrzení, popř. v písemné objednávce byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6.8. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na www.studiodat.cz v sekci Informace o zpracování osobních údajů.

6.9. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.